Asus

สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณท์ ASUS สามารถลงทะเบียนการรับประกันสินค้าโดย ASUS ประเทศไทย โดยระยะเวลาการรับประกันจะอ้างอิงตามวันที่ซื้อจากใบเสร็จและระยะเวลาการรับประกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆดังนี้

1. เข้าไปที่ https://th.rog.gg/Adjust_Warranty เพื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานผลิตภัณท์ตามใบเสร็จ

2. หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบวันที่รับประกันสินค้าได้ที่ https://th.rog.gg/Check_Warranty

*หมายเหตุ

- การลงทะเบียนผลิตภัณท์จำเป็นต้องลงภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ (อ้างอิงจากใบเสร็จ) และจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงในการลงทะเบียนเท่านั้น

- หากผู้ใช้ไม่ได้ลงทะเบียนปรับวันที่ในการรับประกันให้ตรงกับใบเสร็จ

วันที่รับประกันสินค้าจะถูกนับจากวันที่สินค้าออกจากโรงงาน ASUS

- ผลิตภัณท์ได้แก่ เมนบอร์ด, การ์ดจอ, มอนิเตอร์, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, เกมมิ่งเกียร์ และมินิพีซี

- เงื่อนไขในการรับประกันเป็นไปตามที่ทาง ASUS ประเทศไทยกำหนดเท่านั้น

และขอสงวนสิทธิในการปรับการประกันรวมไปถึงการเงื่อนไขต่างๆในรับประกันสินค้าสำหรับสินค้าที่จำหน่ายภายตัวแทนที่ถูกต้องในประเทศไทยเท่านั้น